Domov Kolešovice
Domov Kolešovice
poskytovatel sociálních služeb
Středočeský kraj

Poslání a cíle

Poslání

Domov Kolešovice (dále jen Domov) je zařízení k celoročnímu pobytu pro seniory.

Služba, kterou Domov poskytuje, je zaměřena na pomoc a podporu uživatelů při zachování běžného způsobu života a respektování jejich individuálních potřeb. Služba má charakter přirozeného sociálního prostředí.

Cíle služby

 • vytváření přátelského prostředí, poskytnutí pohody, klidu a jistoty
 • podpora samostatnosti a soběstačnosti v závislosti na možnostech a přání uživatele.         

Zásady poskytování sociálních služeb 

 • respektujeme volbu a přání uživatelů
 • motivujeme uživatele k aktivnímu životu s ohledem na jejich individuální preference a zájem
 • podporujeme vytváření dobrých vztahů mezi uživateli navzájem, mezi uživateli a zaměstnanci
 • otevíráme domov veřejnosti (s cílem vzájemného sbližování a eliminace předsudků).

Poskytování služeb je v souladu s etickým kodexem pracovníků Domova Kolešovice.

Domov Kolešovice poskytuje tyto základní činnost
 • Poskytování ubytování
 • Poskytování celodenní stravy
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně-terapeutické činnosti
 • Aktivizační činnosti
 • Sociální podporu – pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Základní sociální poradenství

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří lidé od 60ti let věku.

Rozdělení věkových kategorií dle věku:

mladší senioři (65 – 80 let) a starší senioři (nad 80 let),

 • kteří pro trvalé změny zdravotního stavu nemohou již dále setrvat v prostředí, ve kterém dosud žili,
 • kteří jsou částečně či zcela imobilní,
 • kterým nemůže být potřebná podpora zajištěna členy jejich rodiny ani pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální péče,
 • kteří nemají specifické požadavky na stravování, jež nemůže poskytovatel zajistit (netýká se běžných diet – racionální, šetřící, diabetická).

Do okruhu osob dále patří osoby mladší 65 let, které mají nárok na starobní důchod z důvodu dosažení důchodového věku (rozhodující je důchodový věk nikoli nárok na výplatu starobního důchodu).

Služba není určena osobám, které nedosáhly důchodového věku a osobám, které nevyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Domov Kolešovice neposkytuje sociální službu seniorům, kteří naplňují kritéria pro přijetí do Domova se zvláštním režimem, tj. mají zdravotní postižení, jež neumožňuje jejich bezproblémový pobyt v otevřeném domově (osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby nevidomé, osoby s těžkými formami demence, osoby s těžkým mentálním postižením).

Poskytovatel může dle § 91 odst. 3 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dále odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb, pokud:

 • neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové soc. služby. Jedná se o tyto případy stanovené Vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, a to v § 36 této vyhlášky:
 • osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • osoby, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu závažné infekční nemoci dlouhodobého charakteru
 • osoby, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy narušovalo kolektivní soužití,

V případě specifických požadavků (např. požadavek speciální diety, alternativní stravování, lehké mentální či smyslové postižení zájemce, těžké zdravotní postižení vyžadující speciální péči, apod.), je třeba vhodnost podání žádosti předem konzultovat se sociálním pracovníkem domova.