Domov Kolešovice
Domov Kolešovice
poskytovatel sociálních služeb
Středočeský kraj

Informace pro zájemce o sociální službu

Jednání se zájemcem o sociální službu

Před jednáním se zájemcem, je domluvena osobní schůzka za přítomnosti zájemce (pokud to dovoluje jeho zdrav. stav), popř. jeho rodiny, sociální pracovnice, vedoucí soc.-zdrav. úseku a ředitele Domova.
Zájemce je seznámen s Domovem, jeho vybavením a prostředím.
Je informován o úhradách za poskytované soc. služby, aktivitách Domova, vnitřních směrnicích Domova, Smlouvě o poskytování soc. služby apod.
Zjišťují se přání a představy zájemce o dané službě a další skutečnosti – splnění okruhu osob aj. kritéria, která jsou rozhodující pro přijetí žádosti do evidence.
V případě nesplnění podmínek či představy zájemce poskytne soc. pracovnice zájemci základní poradenství - především to, kam se může se svou situací obrátit, kde může požádat o odpovídající službu apod.
V případě splnění podmínek rozhodujících pro zařazení žádosti do evidence je žádost o poskytování soc. služeb zařazena do evidence žadatelů.
Tuto evidenci vede sociální pracovnice, která zaznamenává stupně zpracování žádosti (jednotlivé os. či tel. jednání s žadateli, jejich rodinou či referujícími osobami a zdrav. zařízeními).


Žadatel o sociální službu a evidence žádosti

Sociální pracovnice spolu s vedoucí soc.-zdrav. úseku provádějí (v rámci možností) sociální šetření u žadatelů. Při sociálním šetření je veden rozhovor se zájemcem/žadatelem, jsou zjišťovány jeho představy, přání a očekávání. Žadateli jsou podány základní informace o úhradách za pobyt, aktivitách v Domově, jsou zodpovězeny jeho otázky, apod. Zápis ze soc. šetření je uveden v příslušném sešitě, který je uložen u sociální pracovnice. Žádost je evidována v příslušné kartotéce u sociální pracovnice a zároveň je vedena elektronicky v PC programu, kde se zaznamenává stupeň zpracování žádosti.
Žádost je zařazována do evidence dle data jejího doručení.
Pokud není žádost kompletní (chybí údaje potřebné pro zpracování žádosti), je žadatel, popř. jeho rodina, vyzván k nápravě či doplnění chybějících informací.
Pokud je zjištěna kontraindikace žadatele, nesplnění okruhu osob nebo Domov neposkytuje službu, o kterou zájemce žádá či jde o jiné skutečnosti rozhodující pro zařazení žádosti do evidence, je žadateli (popř. jeho opatrovníkovi) písemně sdělen důvod odmítnutí žádosti – tedy její nezařazení do evidence žadatelů. Zároveň je mu nabídnuto základní poradenství v oblasti sociálních služeb.

Kritéria posuzování žádosti:

  1. sociální potřebnost – individuální situace žadatele (posuzuje se bytová situace žadatele, osamělost, zdravotní stav apod.)
  2. datum podání žádosti
  3. místo trvalého pobytu žadatele

Žadatel či jeho rodina se mohou průběžně dotazovat na stupeň zpracování žádosti, v případě volného vhodného místa je žadatel (popř. jeho rodina či zdrav. zařízení) telefonicky vyrozuměn. O výběru pokoje či lůžka se rozhoduje v týmu (sociální pracovnice, zdrav. personál) – přihlíží se k přání a zdrav. stavu žadatele.

Odkaz na databázi volných míst poskytovatelů sociálních služeb na stránkách MPSV: