Domov Kolešovice
Domov Kolešovice
poskytovatel sociálních služeb
Středočeský kraj

Informace o poskytované službě a fotogalerie Domova

Informace o poskytované službě

 1. Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří uživatelé od 60ti let věku,

 • kteří pro trvalé změny zdravotního stavu nemohou již dále setrvat v prostředí, ve kterém dosud žili,
 • kteří jsou částečně či zcela imobilní,
 • kterým nemůže být potřebná podpora zajištěna členy jejich rodiny ani pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální péče,
 • kteří nemají specifické požadavky na stravování, jež nemůže poskytovatel zajistit (netýká se běžných diet – racionální, šetřící, diabetická).

Služba není určena osobám, které nedosáhly důchodového věku a osobám, které nevyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Domov Kolešovice neposkytuje sociální službu seniorům, kteří naplňují kritéria pro přijetí do Domova se zvláštním režimem, tj. mají zdravotní postižení, jež neumožňuje jejich bezproblémový pobyt v otevřeném domově (osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby nevidomé, osoby s těžkými formami demence, osoby s těžkým mentálním postižením).

Poskytovatel může dle § 91 odst. 3 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dále odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb, pokud:

 • neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové soc. služby. Jedná se o tyto případy stanovené Vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, a to v § 36 této vyhlášky:
 • osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • osoby, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu závažné infekční nemoci dlouhodobého charakteru
 • osoby, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy narušovalo kolektivní soužití,

V případě specifických požadavků (např. požadavek speciální diety, alternativní stravování, lehké mentální či smyslové postižení zájemce, těžké zdravotní postižení vyžadující speciální péči, apod.), je třeba vhodnost podání žádosti předem konzultovat se sociálním pracovníkem domova.

 1. Věková kategorie klientů
 • Cílovou skupinu tvoří uživatelé od 60 let věku.
 • Rozdělení seniorů dle věkových kategorií:
 • mladší senioři (65 – 80 let) a starší senioři (nad 80 let).
 • Do okruhu osob dále patří osoby mladší 65 let, které mají nárok na starobní důchod z důvod dosažení důchodového věku (rozhodující je důchodový věk nikoli nárok na výplatu starobního důchodu).
 1. Služba obsahuje tyto základní činnosti:
 • Poskytování ubytování
 • Poskytování celodenní stravy
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně-terapeutické činnosti
 • Aktivizační činnosti
 • Sociální podporu – pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Základní sociální poradenství
 1. Podání žádosti o sociální službu

Pokud má zájemce o poskytování sociální služby o naši službu zájem, informace o ní může získat:

 • Při osobní návštěvě Domova
 • Při telefonickém rozhovoru se sociální pracovnicí Domova
 • Na webových stránkách Domova, z nichž je možné si stáhnout či vytisknout Žádost o poskytování sociální služby i s potřebnými přílohami
 • Z letáků Domova, které jsou k dispozici přímo v Domově, dále pak na Úřadu práce Rakovník, v Masarykově nemocnici Rakovník (LDN a interna), na Obecních úřadech v okolí Domova
 • V místních tiskovinách – Kolešovické listy, Kolešovický zpravodaj, Rakovnický deník

Žádost o poskytování sociální služby se skládá z:

 1. Žádosti
 2. Vyjádření ošetřujícího lékaře žadatele
 3. Dotazníku sociální situace žadatele
 4. Životního příběhu žadatele

Žádosti s přílohami jsou k dispozici v kanceláři sociálních pracovnic Domova. Dále je možné si je stáhnout či vytisknout z internetových stránek Domova (www.domovkolesovice.cz).

Zájemce o sociální službu či jeho zástupce si může před podáním Žádosti domluvit osobní schůzku se sociální pracovnicí Domova, která jej seznámí se základními informacemi o Domově (úhrady pobytu a péče, harmonogram péče o uživatele, aktivizační činnosti apod.), s cílovým okruhem osob, pro které je služba určena, ukáže mu prostředí Domova a zodpoví jeho případné otázky. Na schůzce mu případně předá prázdnou Žádost s potřebnými přílohami a poradí s vyplněním.

Vyplněnou žádost s přílohami je možné doručit osobně vedoucí Zdravotně sociálního úseku  Mgr. Ivaně Sukové, elektronicky na e-mail: socialni@domovkolesovice.cz nebo poštou, na adresu:

Domov Kolešovice

K rukám Mgr. Ivany Sukové

Kolešovice 180

270 02 Kolešovice

Žádost musí být podepsaná zájemcem o sociální službu.

V případě, že není Žádost kompletní, sociální pracovnice kontaktuje žadatele a požádá ho o doplnění.

Po přijetí Žádosti a příloh je sociální pracovnice předává k posouzení smluvnímu praktickému lékaři Domova. Pokud je Domov schopen poskytnout žadateli potřebnou péči, je žádost schválena a oznámení o zařazení do evidence žadatelů zasláno žadateli na místo jeho aktuálního pobytu.

V případě, že je zjištěna skutečnost, která odporuje možnosti přijetí, je žádost odmítnuta a žadateli je zasláno oznámení s odůvodněním nezařazení žádosti do evidence žadatelů.

Po přijetí žádosti je v místě pobytu žadatele provedena návštěva sociální pracovnicí a zdravotní sestrou Domova. Jsou zjišťovány jeho individuální potřeby péče, domluvena očekávaná podoba péče a zodpovězeny případné dotazy žadatele a rodiny.

Nástup do Domova je vždy konkrétně domluven přímo s žadatelem či jeho zástupcem s přihlédnutím k jeho přání a možnostem (doprava, pobyt v nemocnici apod.).

 1. Přijetí žadatele do Domova

Přijetí žadatele do Domova je uskutečněno na základě sepsání Smlouvy o poskytování sociální služby.

Po nástupu uživatele do Domova probíhá 3 měsíční adaptační proces, při kterém uživateli pomáháme při jeho integraci do nového prostředí.

Základními principy poskytování a realizace služby je dodržování práv uživatele, individuální přístup, podpora jeho nezávislosti a co nejvyšší míra začlenění jeho zvyklostí do péče (s přihlédnutím ke schopnostem uživatele a možnostem Domova). Podporujeme jeho přirozenou vztahovou síť a její udržování.

Organizace má zpracovány vnitřní předpisy pro poskytování služby, provozní a organizační řád, standardy kvality apod. V rámci realizace sociální služby má organizace zpracována pravidla pro podávání stížností na služby či způsob jejího poskytování.

 1. Ošetřovatelská péče je uživatelům poskytována 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Zahrnuje aplikaci injekcí, přípravu a podávání léků, převazy, odběry biologického materiálu, ošetření dekubitů, provádění úkonů indikovaných lékařem apod. Tuto službu zajišťují kvalifikované zdravotní sestry.

Zajištění hygieny dle schopností uživatelů, polohování, podporu při každodenních činnostech, udržování osobní kondice s asistencí apod. provádějí školení pracovníci přímé péče.

Uživatelé mají možnost využívat služeb smluvního praktického lékaře Domova. Prostřednictvím praktického lékaře je zajišťována další specializovaná zdravotní péče.

 1. Sociální pracovnice

poskytují pomoc uživatelům, rodinám a zájemcům o službu v pracovní dny od 7 – 15 hod. Náplní jejich práce je jednání se zájemcem o sociální službu, uzavírání smlouvy o poskytování služby, individuální plánování uživatelů, zajišťování pomoci při styku s úřady, zajišťování podpory při styku s rodinou a přáteli, pomoc při vyřizování osobních záležitostí apod.

 1. Aktivizační činnost

je realizována formou skupinových a individuálních aktivit. Aktivizační činnosti jsou voleny vždy tak, aby odpovídaly potřebám uživatele. Uživatelé mají k dispozici aktivizační místnost s moderně vybavenou kuchyňskou linkou, televizí s připojením na internet a vybavením pro další činnosti.

Skupinové aktivity

Paměťová cvičení, cvičení s hudbou, hudební hodina s kytarou, výtvarné tvoření (pletení z papíru a pedigu, vyrábění z fimo hmoty, pletení, háčkování, keramika), vaření a pečení, cestománie, čtení na pokračování, kinokavárna, bingo, hraní společenských her, oslavy narozenin a svátků, grilování, výlety, vědomostně – sportovní víceboj, Zámecká pouť, posvícení, přednášky, kulturní vystoupení apod.

Individuální aktivity

trénování paměti, předčítání, výtvarné tvoření, hudební aktivity, nácvik chůze, nácvik jemné motoriky, cvičení, logopedická cvičení, nácvik soběstačnosti, rozhovory, procházky, reminiscenční krabičky

 1. Stravování

je zajištěno vlastní kuchyní – běžně je dostupná racionální, diabetická a šetřící strava. V případě jiných nároků je nutné konzultovat se sociální pracovnicí, zda je možné požadavkům vyhovět.

Domov má vlastní prádelnu a krejčovnu.

Čistotu zajišťují uklízečky, drobné opravy a řidičské služby údržbáři Domova.

Externě jsou pro naše uživatele zajištěny i služby masérky, kadeřnice a pedikérky.

 1. Prostory Domova

Domov Kolešovice je historická budova zámku a tomu odpovídají vnitřní i vnější prostory. Celý komplex se skládá z lůžkové budovy a administrativní budovy, kde se nachází v 1. patře i ubytovna pro uživatele, jež potřebují malou míru podpory. Ubytování je možné v 1 – 4 lůžkových pokojích. Sociální zařízení je vždy společné na každém patře. Každé patro je dále vybaveno kuchyňkou a jídelnou. Dále mají uživatelé možnost využívat internetový koutek, knihovnu, posezení ve vstupní hale, posezení v historické místnosti a samozřejmě celý prostor parku Domova. Domov je bezbariérový.

 1. Dostupnost služeb

Domov naleznete v centru obce Kolešovice. V těsné blízkosti se nachází obchod se smíšeným zbožím, pošta, zastávka autobusu a pohostinství. Další služby jsou dostupné ve 2km vzdáleném městysi Kněževes a v 11km vzdáleném městě Rakovník.

 1. Kapacita Domova Kolešovice:

90 lůžek v 1 – 4 lůžkových pokojích

K dispozici jsou tyto druhy a počty pokojů: